SPP

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPP) IN INFORMACIJE ZA STRANKE

A. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

I. Splošno - veljavnost pogojev

Vse pogodbe, ki se sklenejo preko spletnih strani www.enzografika.si sklepamo izključno pod splošnimi pogoji poslovanja (SPP) navedenimi v nadaljevanju. Ti veljajo tudi za vse bodoče poslovne odnose, tudi če niso bili ponovno izrecno dogovorjeni. Pogoje stranke, ki niso skladni z našimi SPP ali jim nasprotujejo, ne priznavamo, razen če EG d.o.o. pred sklenitvijo pogodbe nanje izrecno pisno pristane. Ti potem veljajo samo za tako posamezno pogodbo. Naši SPP veljajo tudi takrat, če pod pogoji stranke, ki niso skladni z našimi SPP ali jim nasprotujejo in smo zanje vedeli, stranki brez ugovorov izročimo stvar.

II. Opredelitev pojmov

V skladu s SPP je ali so:

− www.enzografika.com je spletna stran podjetja EG d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 1230 Domžale, ki deluje pod blagovno znamko Enzo grafika, moja tiskarna.
− „stranke“ na splošno so vse osebe s katerimi EG d.o.o. vstopa v pogodbena razmerja, v kontekstu internetnih nakupov pa vse osebe, ki uporabljajo storitve Enzo grafika na spletnih straneh www.enzografika.com;
− „storitev“, vse vrste storitev vključno z dobavo blaga;
− „ www.enzografika.com “, je spletna stran, preko katere EG d.o.o. ponuja svoje storitve;

− registracija“ prva prijava in dovolitev dostopa do trajne uporabe www.enzografika.com;
− „geslo“ kombinacija številk in/ali črk, ki po uspešni registraciji v povezavi z elektronskim naslovom (e-mail) omogoča prijavo stranke k storitvam preko www.enzografika.com;
− „račun (account)“ osebni uporabniški račun stranke, do katerega dobi stranka dostop z vpisom e-maila in gesla;
− „delovni dnevi“, dnevi od ponedeljka do petka, razen uradnih praznikov;
− „običajni obratovalni čas“, od ponedeljka do petka 24 ur na dan, v ta čas ne šteje podpora strankam, ki je odzivna glede na status zasedenosti

III. Registracija

Predpogoj za možnost uporabe storitev www.enzografika.com je trajna registracija na www.enzografika.com. Registracija se opravi z vpisom potrebnih podatkov v za to predvideni spletni obrazec. Registracija je zaključena s pritiskom na gumb „Zaključi registracijo“.

www.enzografika.com  EG d.o.o. ima pravico zavrniti registracijo brez navedbe razlogov, kljub temu da so zanjo izpolnjeni vsi pogoji, prav tako lahko kadarkoli brez navedbe razloga iz baze izključi oz. izbriše že registriranega uporabnika.

IV. Komunikacija s strankami

Stranka mora najkasneje ob oddaji naročila navesti elektronski naslov (naslov elektronske pošte) in zagotoviti njegovo nemoteno delovanje v času od oddaje naročila do zaključka naročila. Še posebej pa mora stranka, z nastavitvami SPAM filtra/filtra za nezaželeno e-pošto (lokalno in/ali pri njegovem ponudniku internetnih storitev), zagotoviti nemoteno prejemanje elektronske pošte s strani podjetja www.enzografika.com  EG d.o.o. Ta elektronski naslov (naslov elektronske pošte) ostane v veljavi tudi za nadaljnja naročila do trenutka preklica ali dokler stranka ne pošlje obvestila o spremembi elektronskega naslova (naslova elektronske pošte). Vsako spremembo elektronskega naslova mora stranka nemudoma javiti www.enzografika.com  EG d.o.o.

www.enzografika.com  EG d.o.o. ima (nezavezujočo) pravico, kakršnakoli sporočila – tudi takšna sporočila, ki so bistvenega pomena za pogodbeno razmerje in pravilno realizacijo pogodbe – pošiljati izključno preko elektronske pošte. Stranka še zlasti ne more zahtevati, naj se jo obvešča, oziroma se ji posreduje sporočila preko telefona, v obliki pisma, preko faksa ali mobilne telefonije v obliki kratkih sporočil (SMS), niti se ne more v primeru nesprejetega sporočila uspešno sklicevati na nevednost, če je www.enzografika.com  EG d.o.o. sporočilo posredoval na elektronski naslov iz prvega odstavka.

Za sporočila podjetja www.enzografika.com  EG d.o.o., ki so preko elektronske pošte poslana na elektronski naslov iz prvega odstavka, se šteje, da jih je stranka prejela v trenutku, ko so bila odposlana. www.enzografika.com  EG d.o.o. je odgovorna le za tiste napake v prenosu, ki izhajajo iz njene strani oz. strani dobavitelja storitev. Stranki se dovoljuje, da predloži dokaz, da sporočila ni prejela zaradi razlogov, ki ne ležijo na njeni strani.

www.enzografika.com  EG d.o.o. načeloma ni zavezana stranko opozoriti, da je elektronski naslov iz prvega odstavka pomanjkljiv, nedelujoč ali nepravilen. Vendar lahko stranka predloži dokaz, da bi takšno sporočilo bilo možno in razumno.

V. Sklenitev pogodbe

Ob naročilu stranka najprej izbere posamičen izdelek, izpolni spletne obrazce, ki se pojavijo, preveri pravilnost svojih navedb na končni pregledni strani in zaključi postopek naročanja s pritiskom na gumb „Zaključi naročilo“. Z zaključkom naročila odda stranka zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Stranka je vezana s ponudbo do poteka tretjega dne, ki sledi delovnemu dnevu po zaključku naročila. Če je bilo naročilo uspešno odposlano, dobi stranka e-mail, v katerem se potrdi prejem naročila pri www.enzografika.com  EG d.o.o. in stranki posredujejo vse potrebne informacije glede naročila in izdelka. To potrditveno sporočilo še ne predstavlja sprejema strankinega naročila oz. ponudbe. Pogodba je sklenjena in s tem zavezujoča za posamezne storitve šele takrat, ko www.enzografika.com  EG d.o.o. izrecno sprejme ponudbo s potrditvijo naročila ali s konkludentnim dejanjem, zlasti s pripravo pošiljke za stranko.

Stranka lahko naročilo vedno prekine z zaprtjem okna brskalnika. Pregledna stran, ki se pojavi pred končanjem naročila omogoča stranki, da svoje podatke preveri glede pravilnosti in v primeru napak pri vnašanju le-te popravi s pritiskom na gumb „Spremeni naročilo“. Za sklenitev pogodbe je na voljo zgolj slovenski jezik. www.enzografika.com  EG d.o.o. naročilo shrani, ga pošlje stranki s potrditvenim sporočilom in ga lahko v primeru izgube dokumentov v dvojniku ponovno pošlje stranki, če ta to pisno zahteva in poravna s tem nastale stroške.

Če stranka kot naslov za dostavo navede napačen naslov, velja pogodba kljub temu za sklenjeno. V kolikor stranka nastopa po pooblastilu tretjega, je pogodba sklenjena s tretjim le, če predloži pooblastilo in www.enzografika.com  EG d.o.o.  izrecno potrdi sklenitev pogodbe s tretjim. V vseh drugih primerih je navedba drugega naslova za dobavo brezpredmetna.

www.enzografika.com  EG d.o.o. lahko odkloni naročila ali brez dodatnega roka odstopi od že sklenjenih pogodb, če je iz posredovanih naročil za tisk razvidno, da imajo pornografsko vsebino, levo ali desno ekstremistično vsebino, rasistično ali diskriminirajočo vsebino, vsebino, ki ogroža dobrobit otrok ali mladine ali vsebino, ki pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije oziroma Ustave Zvezne Republike Nemčije.

VI. Cene in izstavitev računov

Cene storitev www.enzografika.com  EG d.o.o. so razvidne iz navedb na spletnih straneh www.enzografika.com  EG d.o.o. in iz pregledne strani pred zaključkom naročila ter iz potrditve naročila in eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe, poleg tega pa tudi iz aktualnega cenika, ki velja v trenutku naročila vsakokratne storitve oz. izdelka. Navedene cene vključujejo DDV, stroške embalaže, prevoza in poštnine, v kolikor iz sprejema naročila ni razvidno kaj drugega. Pri dobavi v tujino - če v posameznem primeru ni dogovorjeno drugače - v ceno niso všteti davki, dajatve in carine. Navedene cene veljajo pod pogojem, da vsebina naročila po sklenitvi pogodbe ostane nespremenjena. Stroški, ki nastanejo zaradi naknadnih sprememb na zahtevo stranke, se zaračunajo posebej. Stroški dostave obsegajo strošek enkratne pošiljke na naslov, ki ga navede stranka.

www.enzografika.com  EG d.o.o. pošilja račune izključno preko e-maila s kvalificiranim elektronskim podpisom. Ti računi omogočajo neomejeni odbitek DDV. S svojo ponudbo izrazi stranka svoje soglasje s tem načinom izstavitve računa. Račun v papirni obliki ni obvezen. Račun ne pomeni pogoja za dospelost. Če je, kot je to običajno, dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, mora biti plačilo izvedeno najkasneje sedem dni od prejema potrditve naročila. Račune je treba poravnati takoj po izdaji in brez odbitka.
www.enzografika.com  EG d.o.o. je upravičen, da kljub drugačnim navodilom stranke, poračuna plačila najprej s starejšimi dolgovi, in o tem načinu obračuna tudi obvesti stranko. Če so nastali že stroški in obresti, je www.enzografika.com  EG d.o.o. upravičen, da plačilo najprej poračuna s stroški, nato z obrestmi in nazadnje z glavno terjatvijo.
Plačilo je izvedeno šele takrat, ko lahko www.enzografika.com  EG d.o.o. razpolaga z zneskom. V primeru čekov je plačilo izvedeno šele, ko je ček unovčen. Če so www.enzografika.com  EG d.o.o. znane okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj plačilno sposobnost stranke (npr. ustavitev plačil, blokada sredstev na računu, zavrnitev čeka), je www.enzografika.com  EG d.o.o. upravičen, da šteje celoten preostali dolg za zapadel, tudi če je www.enzografika.com  EG d.o.o. sprejel čeke. www.enzografika.com  EG d.o.o. je v tem primeru tudi upravičen, da zahteva vnaprejšnja plačila ali zavarovanja. V primeru zavrnitve bremenopisov ali povratnih bremenopisov, mora stranka povrniti www.enzografika.com  EG d.o.o. stroške, ki ji jih je zaračunala izvedbena banka, razen če stranka za to ni odgovorna.

V primeru ko stranka uveljavi odstop v skladu s točko XI in ko je mogoče stvar poslati kot paket, nosi stranka stroške povratne pošiljke, če dobavljeno blago ustreza naročenemu in če cena stvari, ki jo je treba poslati nazaj, ne presega 40 EUR ali če stranka pri višji ceni stvari v času preklica še ni opravila nasprotne izpolnitve ali pogodbeno dogovorjenega delnega plačila. Sicer je povratno pošiljanje za stranko brezplačno.

VII. Čas dobave in izdelave

Dobavni termini ali roki, ki so lahko dogovorjeni kot zavezujoči ali nezavezujoči roki, morajo biti dogovorjeni pisno. Izpolnitveni čas se računa izključno v delovnih dneh. Tako dogovorjeni roki veljajo samo za dobave v Republiki Sloveniji in niso fiksni (t.j. ne štejejo za bistveno sestavino pogodbe) Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku izrecno dogovorjena kot bistvena sestavine pogodbe (fiksen rok), mora biti ta rok s strani www.enzografika.com  EG d.o.o. kot takšen izrecno označen in dogovorjen. Praviloma pomenijo navedeni dobavni roki zgolj informacijo glede načrtovanih dobavnih rokov. Čas dobave začne teči po prejemu sprejema naročila, tisti delovni dan, v katerem do 12.00 ure do www.enzografika.com  EG d.o.o. prispejo vsi podatki in predloge, potrebni za proizvodnjo (pri naročilih “Prednostno” in “Ekspres” do 10:00 ure). Če je stranka kot način plačila izbrala predplačilo, se naročilo začne obravnavati šele po prejemu plačila. Temu ustrezno se premakne začetek teka časa dobave. Čas dobave je naveden v delovnih dnevih. Delovni dnevi so dnevi od ponedeljka do petka, razen v zakonu določenih praznikov. Šteje se, da je dobava pravočasna, če je blago zapustilo proizvodni obrat pred iztekom roka dobave ali, v primeru, da je blago mogoče poslati, če je sporočeno, da je pripravljeno za odpremo. Pogoj za spoštovanje časa dobave je pravočasna in pravilna izpolnitev obveznosti stranke. Če se www.enzografika.com  EG d.o.o. ne drži dogovorjenega časa dobave, mu mora stranka pisno postaviti primeren dodatni rok. Če www.enzografika.com  EG d.o.o. ne izpolni obveznosti v dodatnem roku, lahko stranka odstopi od pogodbe. Za zamudo pri dobavi in izdelavi zaradi višje sile in zaradi dogodkov, ki www.enzografika.com  EG d.o.o. dobavo bistveno otežijo ali onemogočijo (posebno stavka, odstranitev z dela, odredbe državnih organov in druge nepredvidene ovire) in niso nastopili po njeni krivdi ter znatno vplivajo na izdelavo ali dobavo blaga, tudi če nastanejo pri dobaviteljih, ki se v teh pogojih ne razkrivajo in pri fiksnih rokih, www.enzografika.com  EG d.o.o. ne odgovarja. Za čas, dokler traja ovira in čas, potreben za zagon, je www.enzografika.com  EG d.o.o. upravičen odložiti dobavo oziroma izdelavo ali zaradi še neizpolnjenega dela delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Če zaradi zgoraj navedenih okoliščin storitev ni mogoča, je www.enzografika.com  EG d.o.o. prosta obveznosti opraviti storitev. www.enzografika.com  EG d.o.o. mora o ovirah stranko nemudoma obvestiti.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava veljajo dodatno tudi naslednja določila:

a) če je bilo dogovorjeno odpošiljanje izdelka, se nanašajo dobavni roki in termini na trenutek predaje izdelka špediterju, prevozniku ali tretji osebi zadolženi za transport;
b) če pride www.enzografika.com EG d.o.o. v zamudo z izpolnitvijo zaradi višje sile ali zaradi dogodkov, ki izpolnitev www.enzografika.com EG d.o.o. za dlje časa bistveno otežijo ali onemogočijo – k temu sodijo zlasti motnje v obratovanju vsakršne vrste, težave pri dobavi materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavka, zakonita prepoved obratovanja, odredbe oblasti ali neopravljene, nepravilne ali nepravočasne dobave s strani dobaviteljev, za katere www.enzografika.com  EG d.o.o. ni odgovoren - www.enzografika.com  EG d.o.o. ne odgovarja; v kolikor ti dogodki www.enzografika.com  EG d.o.o. dobavo ali izpolnitev bistveno otežijo ali onemogočijo in so zgolj začasne narave, je www.enzografika.com  EG d.o.o. upravičen, da zamakne izpolnitev za čas trajanja ovire vključno s primernim pripravljalnim časom (za ponoven zagon); v primeru ovir, ki niso zgolj začasne narave, je www.enzografika.com  EG d.o.o. upravičen, da od neizpolnjenega dela pogodbe v celoti ali delno odstopi; če traja ovira več kot dva meseca, je stranka upravičena po primernem dodatnem roku odstopiti od še neizpolnjenega dela pogodbe.

Spoštovanje izpolnitvenega časa s strani www.enzografika.com  EG d.o.o. predpostavlja popolno in pravilno izvedbo potrebnih sodelovalnih ravnanj stranke ter prejem plačila oz. pri plačilu s kreditno kartico dovoljenje plačila s strani družbe, ki ponuja storitev kreditne kartice, razen če je izjemoma dogovorjeno plačilo na podlagi računa.

VIII. Prehod nevarnosti

Če je stranka gospodarski subjekt v smislu 13. člena Obligacijskega zakonika (UL RS št. 83/2001 s spremembami: „OZ“), preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko z izročitvijo stvari osebi, določeni za odpremo (pri čemer je merodajen začetek nakladanja). To velja neodvisno od tega, kdo nosi stroške dostave, tudi če dostavo opravijo delavci www.enzografika.com  EG d.o.o.. Če je stvar pripravljena za odpremo in pride do zamude odpreme ali prevzema iz razlogov, za katere www.enzografika.com  EG d.o.o. ni kriva, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari pri gospodarskih pogodbah v smislu 13. člena OZ na stranko, ko ta prejme obvestilo, da je stvar pripravljena za odpremo. Če stranka ni gospodarski subjekt v smislu 13. člena OZ, preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na stranko šele z izročitvijo stvari stranki. Na stranko preide nevarnost naključnega uničenja ali poslabšanja stvari, tudi če pride v zamudo s prevzemom. Na željo stranke in na njene stroške www.enzografika.com  EG d.o.o. zavaruje dostavo za škode, ki jih je mogoče zavarovati. Stroške skladiščenja po prehodu nevarnosti nosi stranka; pri skladiščenju s strani www.enzografika.com  EG d.o.o. znašajo ti 0,25% zneska računa za predmetne dobave, ki jih je treba skladiščiti, za vsak začeti teden; dopustno je uveljaviti in dokazati, da so stroški skladiščenja višji ali nižji. Če se pošiljka vrne, ker je ni mogoče dostaviti, www.enzografika.com  EG d.o.o. ni dolžna stvari hraniti za stranko, razen če stranka ne odgovarja za oviro pri dostavi; www.enzografika.com  EG d.o.o. je upravičen, da dobavo - potem ko preveri pravilnost pošiljke, obvesti stranko in ko poteče primeren rok za prevzem - uniči, pravica www.enzografika.com  EG d.o.o., da zahteva plačilo pa ostane s tem neokrnjena; nevarnost pri začasni hrambi je na strani stranke.

Če je stranka potrošnik v smislu 1(2). čl. Zakona o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s spremembami; „ZVPot-1“ , preide nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poslabšanja stvari na stranko šele s predajo stvari. Enako kot predaja šteje tudi, ko je stranka v zamudi s prevzemom. www.enzografika.com  EG d.o.o. je upravičen izvršiti tudi delne dobave, kadar
- so delne dobave uporabljive za stranko v okviru pogodbenega namena uporabe,
- je zagotovljena dobava ostalega naročenega blaga in
- če stranki s tem ne nastanejo občutno večji stroški ali dodatni stroški (razen če www.enzografika.com  EG d.o.o. pisno izjavi, da je pripravljeno kriti večje stroške ali zgoraj navedene dodatne stroške).

IX. Podatki za tisk, dolžnost pregleda

www.enzografika.com  EG d.o.o. izvrši vsa naročila za tisk izključno na podlagi podatkov za tisk, katere ji posreduje stranka. Te podatke je potrebno posredovati izključno v formatih in v specifikacijah, ki so navedeni v informaciji za stranke. Pri drugačnih formatih in specifikacijah ni mogoče jamčiti brezhibnega tiska. Stranka je dolžna skrbno pregledati podatke za tisk, ki jih posreduje www.enzografika.com  EG d.o.o., še preden jih posreduje, in preveriti ali so ti podatki ustrezni za izvršitev danega naročila. Za morebitne napake tiskarskih izdelkov, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov za tisk, je izključno odgovorna stranka. Na izrecno željo stranke, v kolikor je to tehnično izvedljivo, se lahko upoštevajo in obdelajo tudi formati, ki niso navedeni v informaciji za stranke. Če pri konverziji podatkov v formate, ki jih www.enzografika.com  EG d.o.o. lahko obdeluje, nastanejo napake, www.enzografika.com  EG d.o.o. zanje ne odgovarja. Stranka soglaša, da sama nosi tveganje konverzije. Če podatki za tisk niso posredovani v CMYK modusu, jih www.enzografika.com  EG d.o.o.  lahko konvertira. Pri konverziji RGB podatkov ali ICC barvnih profilov seveda pride do odstopanj od izvirnika v barvah. Za takšna odstopanja v barvah je odgovorna izključno stranka. Če stranka posreduje podatke za tisk v kakšnem drugem modusu, ne v navedenem CMYK modusu, s tem izrecno soglaša, da sama nosi tveganje konverzije.

X. Jamčevanje

Če je stranka potrošnik, veljajo zakonski predpisi o jamčevanju iz ZVPot-1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. www.enzografika.com  EG d.o.o. ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo.

Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, jamčevalni zahtevki stranke zaradi očitnih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti www.enzografika.com  EG d.o.o. najkasneje v osmih dneh po prejemu blaga oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe. Jamčevalni zahtevki stranke zaradi skritih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če stranka glede teh ne obvesti www.enzografika.com  EG d.o.o. najkasneje v osmih dneh, ko je napako opazila oz. nemudoma, kadar gre za gospodarske pogodbe Za uveljavljanje v roku zadostuje pravočasna oddaja obvestila o napaki. Obvestilo o napakah je treba poslati po e-mailu, pisno ali po faksu. Jasno se opozarja na to, da predstavljajo običajne tolerance v panogi, ki so izkazane v opisu izdelkov, dogovorjeno kakovost in zato znotraj teh toleranc ni podana stvarna napaka. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, stranka ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Pravice stranke, ki je pravočasno obvestila www.enzografika.com  EG d.o.o. o napaki, ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je odposlala obvestilo. Stranka pristaja na običajna odstopanja v količini do 10% od naročene naklade, v kolikor je to v posameznem primeru od nje mogoče zahtevati. Zaračuna se dobavljena količina. www.enzografika.com  EG d.o.o. ne odgovarja za napake, ki so nastale iz razloga, ker stranka ni upoštevala navodil in pogojev glede podatkov za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na RGB barvah, ki niso v zadostni meri raztopljene ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake se ne upoštevajo. Če je stranka podjetje ali pravna oseba javnega prava, veljajo tudi naslednja določila:

a) Stvarne napake niso podane v primeru neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti in pri neznatnem vplivu na uporabnost. Še zlasti veljajo v opisu izdelkov navedene tolerance, ki so običajne v panogi;
b) Dolžnost stranke, da nemudoma pregleda stvar in graja napake v skladu z 461. č OZ, ostane pri tem neokrnjena;
c) www.enzografika.com EG d.o.o. je v okviru nadomestne izpolnitve upravičeno, da blago po svoji izbiri izboljša ali dobavi novo.

V preostalem veljajo za odškodninske zahtevke določbe 468(2) in (3) OZ (odgovornost).

XI. Pouk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravico odstopiti od pogodbe imajo le potrošniki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS št. 20/1998 s  spremembami „ZvPot-1“) pri pogodbah sklenjenih na daljavo. Kadar kupuje fizična oseba blago kot podjetnik, torej v okviru opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, nima pravice do odstopa od pogodbe.

Pouk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje, EG d.o.o., Miklošičeva ulica 5, Domžale

Tel. št. 051 605 000
E-mail: info@enzo.si

 

O svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo na koncu teh splošnih pogojev poslovanja (IX).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka.

Za stvari, ki jih je mogoče poslati kot paket, je pri povratnem pošiljanju nevarnost na strani podjetja FotoGrafik AP. Kot potrošnik nosite stroške vrnitve stvari, kadar je stvari mogoče poslati kot paket. Stvari, ki jih ni mogoče poslati kot paket, se prevzamejo pri vas na stroške www.enzografika.com  EG d.o.o. V primeru odstopa od pogodbe vam www.enzografika.com  EG d.o.o. nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če nam prejete izpolnitve ne morete vrniti v celoti ali delno ali le v slabšem stanju, nam morate to izpolniti v obliki nadomestila vrednosti v roku 30 dni od podane izjave o odstopu

Izključitev pravice do odstopa

Pravice do odstopa ni pri pogodbi o prodaji na daljavo v primeru blaga, ki ni izdelano v naprej, temveč je izdelano po natančnih navodilih potrošnika na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve ali očitno prirejeno glede na njegove osebne potrebe ali če blago glede na svojo kakovost ni primerno za povratno odpošiljanje ali se lahko hitro pokvari ali če je bil prekoračen rok uporabe.

Konec pouka o pravici do odstopa

XII. Izpolnitvena ravnanja www.enzografika.com  EG d.o.o.

Vsebina izpolnitev, ki jih dolguje www.enzografika.com  EG d.o.o. izhaja iz navedb na spletni strani www.enzografika.com in pregledne strani pred zaključkom naročila in iz potrdila naročila oziroma iz eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe.
Sprememba naročila je mogoča le s sklenitvijo pogodbe o spremembi oz. dopolnitvi. Vsaka strankina želja po spremembi šteje za ponudbo dano www.enzografika.com  EG d.o.o.  k sklenitvi pogodbe o odpravi prvega naročila in ponudbo k sklenitvi nove pogodbe. www.enzografika.com  EG d.o.o.  ni dolžna sprejeti ponudbe stranke.

XIII. Opis izdelkov, trpežnost, toleranca

Vsak izdelek ima podroben opis lastnosti in kakovosti izdelka poleg opozoril glede predelave in varnosti. Vsebina vsakokratnega opisa izdelka predstavlja tako v primeru nakupa izdelka sestavni del pogodbe. Opisi izdelkov so razvidni tako v neposredni povezavi s ponudbo izdelka na spletnih straneh www.enzografika.com  EG d.o.o., kot tudi iz košarice izdelkov.
Še zlasti barve in laki imajo praviloma omejen rok trajanja. Barve in laki so takšne kakovosti, da so primerni za večino običajnih tiskarskih del. Če jih stranka uporablja za posebna dela na ne vsakodnevnih potiskanih materialih ali za redek način uporabe, je treba nujno preveriti (tako da se prepriča z predhodnimi poizkusi, najbolj zanesljivo z manjšimi predhodnimi nanosi), ali so za to primerni in zadostni. Nadaljnje podrobnosti sledijo iz vsakokratnega opisa izdelka.
Opisi izdelkov vsebujejo tudi navedbe k dogovorjenim tolerancam (odstopanjem), ki so običajne v panogi. Te se pri papirju zlasti nanašajo na količino, težo, maso in prirez. Pri barvah in lakih ter papirju lahko nastopijo neznatna barvna odstopanja. To velja tudi za barvna odstopanja od prejšnjih dobav. Glede možnih barvnih toleranc (odstopanj) veljajo merilni pogoji in vrednosti, ki so določeni v opisu izdelka.

Opisi izdelkov so na voljo tudi na spletnih straneh www.enzografika.com  EG d.o.o. kot PDF dokumenti, katere je mogoče enostavno natisniti. Vse opise izdelkov lahko prenesete in natisnete tudi z naslednje povezave (povezavo najdete tukaj).

XIV. Odgovornost

www.enzografika.com  EG d.o.o. odgovarja le za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti. Izključena je odgovornost za lahko malomarnost. www.enzografika.com  EG d.o.o.  pa ne odgovarja za škodo, ki ne nastane na sami dobavljeni stvari, posebno ne za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo stranke. Ta oprostitev odgovornosti ne velja glede odgovornosti za škodo v primeru smrti, telesne poškodbe in okvare zdravja, ki jo namenoma ali iz malomarnosti povzroči www.enzografika.com  EG d.o.o., njen zakoniti zastopnik ali njen delavec pri delu ali v zvezi z delom. V kolikor je odgovornost www.enzografika.com  EG d.o.o. izključena, velja to tudi za osebno odgovornost njenih delavcev, pooblaščencev in pomočnikov. V primeru kršitve obveznosti, ki je bistvena za pogodbo, katere izpolnitev pravilna izvedba pogodbe sploh omogoči in v katero upoštevanje lahko pogodbeni partner redno zaupa (ti. kardinalna obveznost), odgovarja www.enzografika.com  EG d.o.o. v višini škode, ki je bila ob sklenitvi pogodbe običajno predvidljiva. www.enzografika.com  EG d.o.o.  neposredno za nastalo škodo ne prevzema krivde ampak koordinira in razrešuje vse aktivnosti opredeljene v teh pogojih s pogodbenim dobaviteljem in partnerjem iz Nemčije.

XV. Lastnina, arhiviranje, avtorsko pravo

Nosilci za tisk, ki jih izdela in uporabi www.enzografika.com  EG d.o.o. ostanejo v njeni lasti. Digitalnih podatkov in drugih predmetov, potrebnih za ponovno uporabo, kot tudi pol- in končnih izdelkov, www.enzografika.com  EG d.o.o.  po preteku dobavnega roka ne hrani, niti jih ne pošilja strankam. www.enzografika.com  EG d.o.o. izdeluje izdelke izključno na podlagi vsebinskih navedb stranke v posredovanih podatkih za tisk. www.enzografika.com  EG d.o.o. nima nobenega vpliva na vsebino tiskarskih izdelkov. Stranka zagotavlja, da ima vse pravice za uporabo, posredovanje ali objavo prenesenih podatkov, še posebej tekstov in slik. Stranka sama jamči za to, da ne krši pravic tretjih in da vsebine njenih tiskovin ne pomenijo kršitve zakonov Republike Slovenije ali Zvezne Republike Nemčije. Stranka v celoti razbremenjuje www.enzografika.com  EG d.o.o. vsake odgovornosti, če bi bil na podlagi podatkov, katere ji je posredovala stranka, zoper www.enzografika.com  EG d.o.o. uveden postopek zaradi kršitve pravic tretjih, še posebej zaradi kršitve avtorskega prava.

XVI. Pridržek lastninske pravice

www.enzografika.com  EG d.o.o. si pridrži lastninsko pravico na izročeni stvari vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz predmetne pogodbe. Če je stranka gospodarski subjekt, si www.enzografika.com  EG d.o.o. pridrži lastninsko pravico na izročeni strani vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz poslovnega razmerja. Stranka ima pravico stvar prodati tretjim osebam; če je stranka gospodarski subjekt, odstopa ta stranka www.enzografika.com  EG d.o.o. že sedaj vse terjatve, ki jih pridobi do tretjih z odtujitvijo stvari, in sicer v višini zneska na računu (vključno z DDV). www.enzografika.com  EG d.o.o. odstop sprejema. Za izterjavo teh terjatev ostaja naročnik upravičen tudi po odstopu. Pravica www.enzografika.com  EG d.o.o., da sam izterja terjatev, s tem ostaja neokrnjena. www.enzografika.com  EG d.o.o. pa se zavezuje, da terjatev ne bo terjal, dokler naročnik izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja prejetih zneskov, ni v zamudi s plačilom, ne poda predloga za uvedbo prisilne poravnave ali stečaja ali ne obstoji nevarnost plačilne nesposobnosti. V nasprotnem primeru lahko www.enzografika.com  EG d.o.o. zahteva, da ji naročnik poda spisek odstopljenih terjatev in dolžnikov iz teh terjatev, vse podatke, potrebne za izterjavo, izroči vse potrebne priloge in dolžnike obvesti o odstopu terjatev. Če stranka zamudi s plačilom, lahko www.enzografika.com  EG d.o.o. prekliče upravičenost, dano za izterjavo. www.enzografika.com  EG d.o.o. se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika sprostila zavarovanja, do katerih je upravičena, v kolikor vrednost celotnih zavarovanj za 20% preseže znesek zavarovanih terjatev; www.enzografika.com  EG d.o.o. ima pravico do izbire takšnih zavarovanj. V primeru kršitve pogodbe, še posebej v primeru zamude s plačilom stranke, sme www.enzografika.com  EG d.o.o. odvzeti stvar. Stranka je zavezana vrniti stvar. Odvzem stvari ne pomeni odstopa od pogodbe, razen če je www.enzografika.com  EG d.o.o. to izrecno izjavil.

XVII. Zapadlost plačila, pobotanje, pridržana pravica

Če ni v sprejemu naročila drugače določeno, zapade končna bruto cena v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe (prejemu sprejema naročila). Stroške plačila plača stranka. Stranka sme pobotati terjatev samo z nesporno ali pravnomočno ugotovljeno terjatvijo. Upnik ima pridržano pravico samo v primeru, če njegova nasprotna zahteva izhaja iz istega pravnega razmerja. Razen v okviru 417. čl. OZ lahko stranka zahtevke iz te pogodbe odstopi tretjim le s predhodnim soglasjem www.enzografika.com  EG d.o.o..

XVIII. Pavšalizirani zahtevki zoper stranke

Pogodbeni stranki se dogovorita za pavšalizirano plačilo za nadomestilo škode (pavšalizirani zahtevek) nastale družbi EG d.o.o.  v naslednjih primerih:

a) www.enzografika.com, EG d.o.o. po določitvi naknadnega roka zaradi opustitve sodelovanja stranke (zlasti če stranka ne pošlje ustreznih datotek brez napak) odstopi od pogodbe;
b) www.enzografika.com, EG d.o.o. po določitvi naknadnega roka zaradi zamude pri plačilu stranke veljavno odstopi od pogodbe v skladu z 470. č OZ;
c) www.enzografika.com, EG d.o.o.  odstopi od pogodbe brez postavitve dodatnega roka na podlagi zadnjega odstavka V. točke teh SPP (primeri nedopustnih vsebin);
d) www.enzografika.com, EG d.o.o.  ima zaradi nekega drugega razloga, za katerega odgovarja stranka, zakonsko pravico za razdrtje pogodbe in to veljavno uveljavlja pred dobavo;
e) stranka stornira svoje naročilo, ne da bi obstajala pravica stranke do razdrtja pogodbe (npr. pravica do odstopa pri potrošnikih, pravica do odstopa ali odpovedi, pravica do ugovora);
f) kadar www.enzografika.com, EG d.o.o.  v primeru trajajočega pravnega razmerja s stranko, ki nima statusa potrošnika v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot-1, odpove pogodbo;
g) kadar stranka odpove pogodbo v primeru trajajočega pravnega razmerja brez razloga na strani www.enzografika.com, EG d.o.o.  oz., brez da bi sicer za odpoved obstajal tehten razlog.

Pavšalizirani zahtevek znaša 5,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 15,00 EUR in 25,00 EUR; 15,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 25,00 EUR in 500,00 EUR in 25,00 EUR pri vrednosti naročila 500,01 EUR ali več. Če je pri tisku po specifičnih navodilih avtomatiziran postopek tiska že izveden oz. je že stekel na način, da se ga ne da več prekiniti, je osnova za določitev pavšaliziranega zneska odškodnine neto vrednost naročila (t.j. vrednost naročila brez DDV).
Stranka lahko dokaže, da www.enzografika.com, EG d.o.o.  ni nastala ali ji je nastala manjša škoda oz. izdatek oz. da je plačilo neprimerno visoko. www.enzografika.com, EG d.o.o.  lahko vselej dokaže, da je www.enzografika.com, EG d.o.o.  nastala večja škoda od pavšaliziranega zneska.

XIX. Zaupnost

Pogodbene stranke ne smejo omogočiti dostopa do poslovnih in obratovalnih skrivnosti ter ostalih zaupnih informacij iz poslovnega odnosa in iz področja vsakokratne druge stranke tretjim osebam. To velja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

XX. Uporaba prava, sodna pristojnost, delna ničnost

Za te pogoje poslovanja in za vsa pravna razmerja med prodajalcem in kupcem velja pravo Republike Slovenije. Če so pogodbene stranke gospodarski subjekti, je za vse eventualne spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. www.enzografika.com, EG d.o.o.  pa sme zoper naročnika sprožiti in voditi sodni postopek pri vsakem zakonsko pristojnem sodišču. Če bi bilo kakšno določilo teh pogojev poslovanja ali drugih dogovorov nično ali bi postalo nično, niso nične vse druge določbe pogojev poslovanja ali drugih dogovorov.

B. Informacije za stranke

Informacije za stranke vsebujejo informacije o sklenitvi in izvajanju pogodbe.
Informacije za stranke niso pogoji za sklepanje pogodbe. Te vsebujejo naši splošni pogoji poslovanja (SPP). Po oddaji vašega naročila prejmete vse informacije za stranke in SPP še enkrat po elektronski pošti.

Podatki o ponudniku

Ponudnik izdelkov na spletni strani www.enzografika.com je:

Naziv:

EG, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Naslov:

MIKLOŠIČEVA ULICA 5, 1230 DOMŽALE

Status:

Pravna oseba

DDV ID:

SI36285935

Matična številka:

6794785000

Datum registracije za DDV:

09.03.2015

Šifra dejavnosti:

18.130 (Priprava za tisk in objavo)

Urad DURS:

FU Ljubljana

https://ddv.inetis.com/Iskalnik.aspx#isci/36285935

E-mail: info@enzo.si
Internet: www.enzografika.si

II. Vaši podatki

Če boste izrecno soglašali, bomo vaše podatke uporabili, da bi vas v prihodnje obveščali o novih izdelkih in siceršnjih novostih naše ponudbe. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. O shranjenih podatkih se pri nas lahko pozanimate, zahtevate njihovo spremembo ali izbris. Pri tem ne nastanejo nobeni dodatni stroški, razen običajnih stroškov za pošiljanje elektronske pošte.

III. Pogodbeni jezik

Pogodbeni jezik je slovenščina.

IV. Opis proizvodnje

Opis proizvodnje za izdelek, ki ga sami sestavite, si lahko ogledate in natisnete s pritiskom na gumb „poglej proizvodno stran“. Cene so navedene vsakokrat posamično za izbran izdelek. Nezavezujočo ponudbo si lahko natisnete s pritiskom na gumb »natisni ponudbo«.

V. Sklenitev pogodbe

Preko gumba »izračun« lahko sami sestavite izdelek. Ko ste izdelek sestavili, s pritiskom na gumb »k naročilu« začnete s postopkom naročanja. Če ugotovite, da so podatki zmotni, jih pred zaključkom naročila lahko popravite s pritiskom na gumb »spremeni naročilo«. S pritiskom na gumb »končaj naročilo« odpošljete zavezujoče naročilo. Potrdilo o prejemu naročila boste prejeli takoj po oddaji naročila. Pogodba je sklenjena, ko mi sprejmemo naročilo in odpošljemo potrdilo o tem po elektronski pošti.

VI. Plačilo, izpolnitev, dobava

Podrobnosti glede plačila, dobave in izpolnitve lahko z izbiro načina plačila in dostave določite sami. Plačate lahko s kreditno kartico, po predračunu ali preko Paypal-a. V ponudbi oz. v potrditvi naročila navedeni dobavni roki ustrezajo določenemu planskemu stanju. Kot predvideni termini dobave so nezavezujoči. Dobavljamo izključno znotraj Slovenije, po specifičnih naročilih in dogovorih pa tudi v sosednje države, kot so Madžarska, Avstrija, Italija in Hrvaška.

VII. Jamčevanje in garancija

Podrobnosti glede jamčevanja so navedene v naših splošnih pogojih poslovanja pod točko X, Jamčevanje.

VIII. Pomoč strankam in postopek obravnave pritožb

Z dodatnimi pojasnili, kakor tudi za obravnavo morebitnih pritožb v zvezi z našim poslovanjem, blagom in/ali nudenimi storitvami smo vam na voljo na naši telefonski številki na elektronskem naslovu:info@enzo.si. V primeru morebitnih pritožb, bodo slednje obravnavane neposredno preko našega e-poštnega naslova za kontakt s strankami www.enzografika.com  : info@enzo.si .V kolikor neposredna obravnava zaradi zahtevnosti ali drugih okoliščin ne bo mogoča, oz. če je potreben pisni odgovor, bo vaša pritožba posredovana odgovornim osebam www.enzografika.com, EG d.o.o., ki se bodo do njih opredelile v razumnem roku.

Zadnja posodobitev: 120.1.2023

IX. OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

EG d.o.o., Miklošičeva ulica 5, 1230 Domžale

Email: info@enzo.si

 

Obveščam(o) vas, da odstopam(o) od pogodbe za prodajo [specifikacija kupljenega blaga]/od pogodbe za zagotovitev storitve [specifikacija storitve] naročene(ga) dne [vnesti datum naročila] in prejetega dne [vnesti datum prejema].

 

[Ime in priimek potrošnika oz. potrošnikov

Naslov potrošnika oz. potrošnikov]

 

Podpis potrošnikov (samo če se obrazec pošlje v papirni obliki)

 

Tiskanje